Dataskyddsförordningen ”GDPR” gällande RSD Indal AB, Ankis Garn och Ruff Stuff Design.

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn, adress, telefonnummer och mejladress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna fullfölja vårt uppdrag, gentemot er.

Vi har fått dina uppgifter från din beställning, på vår hemsida, via mejlkontakt, personlig kontakt eller telefonkontakt, från er. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är för att kunna fullfölja er beställning hos oss. Dina uppgifter kommer att sparas så länge du är kund hos oss, eller i ett år efter din senaste kundkontakt med oss.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas enbart med de myndigheter som kräver det ur skattesynpunkt (som till exempel skatteverket). Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Vid eventuell support från tredje part, gällande webbutikens funktion, kan supporten se dina uppgifter. Däremot kommer vi aldrig att dela dina uppgifter till tredje part.

Personuppgiftsansvarig är Ann-Christine och Fredrik Bergström, Stigevägen 10, 855 97 Indal. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@ankisgarn.se. Du når vårt dataskyddsombud på info@ankisgarn.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.